Házirend

LAKÁSSZÖVETKEZETI HÁZIREND

A 2000. 05. 02-i közgyűlés által elfogadva.

Bevezetés:

A házirend célja az, hogy a tulajdonosok, bérlők, egyéb jogcímen ideiglenesen vagy tartósan itt lakók, látogatók kulturált életvitelét, jó közérzetét mindenkinek úgy biztosítsa, hogy a többieket törvényes jogainak gyakorlásában a lehető legkisebb mértékben korlátozza.

A kizárólagosan használt helyiségekben betartandó általános szabályok:

A tulajdonos lakásának használatát átengedheti, bérbe adhatja, elidegenítheti, de erről előre köteles írásban értesíteni az ügyvezető elnököt.

A közös épületgépészeti hálózat /víz, gáz, szennyvíz, esővíz, fűtés, stb./ meghibásodása vagy a szövetkezet vezetősége által elrendelt rágcsáló- és rovarirtás esetén a megjelölt időben biztosítani kell a lakásokba, kizárólagosan használt helyiségekbe a bejutást. Aki ezt nem teljesíti, az törvényileg erre kötelezhető és az újabb kiszállás költségét is viselnie kell.

A szövetkezet vezetősége részéről ellenőrzés céljából előre bejelentett személyt előre egyeztetett időpontban a tulajdonos /bérlő/ köteles beengedni lakásába /bérleményébe/.

A lakások rendeltetéstől eltérő használata /pl. raktár, nagy forgalmú iroda, műhely, rendelő/ csak az ügyvezető elnök írásos engedélyével lehetséges.

A lakáshasználat általános szabályai:

Tilos a lakásban olyan tevékenységet folytatni, ami indokolatlanul zavarja a többi lakó nyugalmát, /pl. hangos rádiózás, televíziózás, zenélés, ordítozás, stb./ kivéve az érintettekkel előre közölt és kulturált családi rendezvényeket.

Tilos építési hatósági és ügyvezető elnöki engedély nélkül falat bontani vagy a lakás homlokzati megjelenését befolyásoló átalakítást végezni!

Tilos a WC-be olyan maradékot, hulladékot önteni, ami a lefolyócsövek dugulását okozhatja!

Tilos az erkélyen olyan egyedi szerelvényt elhelyezni, tárgyat tárolni, ami a közízlést zavarja, vagy a homlokzati megjelenés harmonikus egységét megbontja!

Tilos az erkélyen olyan vízcsepegést, vízfolyást okozó tevékenységet folytatni vagy vizet lesöpörni, ami az alatta lévő erkélyre is lekerülhet.

Tilos az erkélyekről, ablakokból lábtörlőt, szőnyeget leseperni, kirázni, vagy bármilyen tárgyat kidobni!

Az épület homlokzati síkján és az erkélyen kívül virágtartó vagy egyéb tárgy csak engedélyezett biztonságos tartószerkezetben helyezhető el.

Tilos fúrni, valamint folyamatos zajjal járó munkát végezni hétköznap este 20 órától reggel 8 óráig, valamint szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon a teljes 24 órában.

A hatályos önkormányzati rendelet értelmében egy lakásban egy eb tartható. Több eb tartása, szaporítása a rendeletben foglaltaktól eltérően tilos!

Tilos más háziállatot, macskát, szárnyast, engedélyhez nem kötött különleges vagy egzotikus állatot tartani oly módon, hogy az zavarja a lakók nyugalmát, félelmet kelt, kárt okoz másoknak vagy szennyezi a környezetet.

Köteles minden lakó rendet, tisztaságot tartani a lakásában, bérleményében, a rovarok, rágcsálók szaporodását, terjedését megakadályozni. Berendezési tárgyait köteles karbantartani, ennek elmulasztásából eredő károkért felelősséggel tartozik.

Közös használatú helyiségek, terek, lift és pincék használati szabályai:

A szövetkezet közös használatú területein /folyosó, előtér, lépcsőház, stb./ a kerékpár, motorkerékpár, bútorok, dobozok, valamint a szabad közlekedést akadályozó használati tárgyak elhelyezése, tárolása!

A közös használatú területeken, helyiségekben, valamint a kizárólagosan használt helyiségekben is tilos tárolni öngyulladásra hajlamos, vagy tűz- és robbanásveszélyes anyagot!

Az épületek külső felületein bármilyen tábla, plakát csak ügyvezetői engedéllyel helyezhető el.

A tűzcsaphelyiségek személyes használatra csak ügyvezetői engedéllyel vehetők igénybe.

A felvonókban csak a többi lakó közlekedésének zavarása nélkül, a megengedett teherbírásig végezhető szállítás. Költözésre, bútorszállításra csak az ügyvezető engedélyével, a gondnok jelenlétében van lehetőség.

Érkezéskor és távozáskor a bejárati kapuk teljes becsukódásáról meg kell győződni! Tilos a kapukat felügyelet nélkül nyitott állapotban tartani!

A háztartási szemetet, hulladékot /kivéve ami dugulást okozhat/ minden itt tartózkodó köteles a szemétledobó vályúba üríteni. Ha dugulást észlel vagy tilalom van kiírva, akkor a szemetet le kell vinni a hulladék-tároló konténerbe.

Lakásfelújítások, karbantartások, javítások bontott anyagait, hulladékait a munkát végző vagy végeztető köteles elszállíttatni, a keletkezett szennyeződéseket haladéktalanul köteles feltakarítani.

Mindenféle haszonállat tartása, szaporítása a szövetkezet minden helyiségében tilos!

Minden kutyát az ölebek kivételével a közös használatú területeken, helyiségekben csak 2 m-nél nem hosszabb, pórázon, szájkosárral ellátva szabad vezetni. A harapós, támadó természetű vagy szaporítási tilalom alá eső ebeket minden esetben harapást, marást megakadályozó szájkosárral kell ellátni.

A szövetkezet vezetőségének vagy tagjainak javaslatára a közgyűlés megtilthatja vagy korlátozhatja az ebtartást, ha az zavarja a lakók nyugalmát, félelmet kelt, veszélyezteti testi épségüket vagy más tulajdonában kárt okoz.

Ha az eb tulajdonosa írásbeli felszólítás ellenére sem tartja be a házirend erre vonatkozó előírásait, akkor az ügyvezető köteles eljárni az erre jogosult hatóságnál az eb eltávolítása érdekében.

Ha az ebek tartásával kapcsolatban a közös területeken szennyeződés keletkezik, azt az eb tulajdonosa haladéktalanul köteles feltakarítani.

Minden használó köteles a pincében olyan rendet tartani, hogy kizárják a rágcsálók és rovarok elszaporodását.

A pincében vagy a közös tulajdonú bérleményekben elektromos készülékék használata csak hiteles mérők felszereltetése vagy külön megállapodásban rögzített és fizetett pótdíj ellenében ügyvezetői elnöki engedéllyel lehetséges.

A lépcsőházak hátsó bejáratai előtt a szemétszállítás akadályozása miatt tilos gépkocsival parkolni!

A vendégekért, bérlőkért, lakókért a lakás mindenkori tulajdonosa tartozik felelősséggel.

A házirend rendszeres vagy súlyos megsértése a szövetkezeti tagság megszüntetését vonja maga után, a szövetkezet vezetősége szabálysértési vagy büntető eljárást kezdeményezhet.

Budapest, 2000. május