Hasznos információk

A Béke Lakásfenntartó Szövetkezet tájékoztató felület létrehozásának céljai

 • Nagyobb átláthatóság és részletesebb tájékoztatás a tulajdonosok számára.
 • Friss információk átadása a tulajdonosok számára.
 • A közgyűléseken minden tulajdonos már konkrét, egyértelmű információk birtokában tegye meg észrevételeit.
 • Pénzügyi beszámolók megosztása a tulajdonosokkal.
 • A Szövetkezet munkájának folyamatos nyomon követése annak érdekében, hogy visszatekinthetőek legyenek a korábbi közgyűlési jegyzőkönyvek, történések, alapszabály módosítások, pénzügyi beszámolók.

Tájékoztató a termosztatikus szelepek használatáról

Lezajlott a szekunder oldali fűtéskorszerűsítés, mely során a radiátorokat termosztatikus szelepekkel szerelték fel. Ezekkel a szelepekkel lehet szabályozni a radiátorba bejutó fűtővíz mennyiségét, ezáltal a radiátorok hőmérsékletét.

Kattintson ide a tájékoztató teljes szövegéhez.

Mi a különbség a lakásszövetkezet és társasház között?

Források

http://dekanycsaba.com/lakasszovetkezet/tarsashaz-vagy-lakasszovetkezet/

http://www.tarsashazipolgar.hu/lakasszovetkezet-vs-tarsashaz/

http://losz.hu/userfiles/files/letoltesek/lakasszovetkezet_tarsashaz_kozos_eltero_sajatossagai.pdf

 

Törvények

 1. évi CXV. Törvény (Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400115.tv)
 2. évi CXXXIII. törvény (Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300133.TV)

Néhány kérdés és ügyvéd válaszai:

http://www.tht.hu/documents/08_THT_szakkony_Kozgyules.pdf

 

Mi van a mi alapszabályunkban és mi változott?

Részletek a 2016.12.17. napján hatályba lépett alapszabályból, változásokat kiemeléssel jelöltük.

2.2. A lakásszövetkezet alaptevékenysége körébe tartozó feladata

 • a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóépületben a tagok által közösen használt eszközök, épületrészek és a lakóépülethez tartozó földrészlet használatba adása,
 • a lakásszövetkezet tulajdonába és kezelésébe tartozó lakóépület fenntartása.

2.3. A lakásszövetkezet alaptevékenysége, főtevékenysége:

 • Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, hasznosítása
 • A lakásszövetkezet vállalkozási tevékenységi körei:
 • Ingatlankezelés, ingatlan bérbeadása üzemeltetése, hasznosítása

2.4. A szövetkezet tevékenységeinek részletezése:

2.4.2. A szövetkezeti lakóház üzemeltetésének és kezelésének szervezett megvalósítása.

2.4.3. A lakóház és egyéb létesítmények állapotának rendszeres figyelése, a hibák időbeni elhárítása, továbbá folyamatos karbantartása, felújítása.

2.4.4. A szövetkezet gazdálkodásának, számvitelének, pénzkezelésének, ügyvitelének megszervezése.

2.4.5. A szövetkezet működéséhez kiegészítő létesítmények (iroda, műhely, raktár, klubhelyiség stb.) létesítése, fenntartása.

2.4.6. A szövetkezet működésének és belső rendjének kialakítása.

2.4.7. A szociális és kulturális célok megvalósítása a tagság igényeinek megfelelően.

2.4.8. A szövetkezet nem hasznosított vagy hasznosításra felszabadítható közös helyiségeinek, szövetkezeti tagok vagy külső magán illetve jogi személyek részére bérbeadással történő hasznosítása.

2.4.9. A szövetkezet karbantartó műhelyének és személyi kapacitásának jobb kihasználása érdekében külső munkák vállalása és végzése.

3.1.1. A lakásszövetkezeti tulajdon részletezése

2) Közös használatra szolgáló helyiségei és területei általában:

 • a lakásszövetkezeti közösségi célú helyiségek,
 • a pincehelyiségek és hozzátartozó közlekedők,
 • a kapubejárati előterei,
 • a lépcsőházak,
 • a lépcsőházi előterek,
 • a központi berendezések helyiségei,
 • a gyermekkocsi és kerékpár tárolók,
 • a szemétledobó és szeméttároló helyiségek,
 • a tűzcsap helyiségek berendezéseikkel és felszereléseikkel együtt.

4.1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály megállapítása és módosítása;

b) az ügyvezető elnök megválasztása, felmentése, visszahívása és elmozdítása:

e) felügyelő bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, felmentése;

f) a tisztségviselők és a lakásszövetkezet dolgozói díjazásának és külön jutalmának megállapítása;

g) a beszámoló és a tárgyévi költségvetés (költségelőirányzat) elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról, illetőleg a veszteség fedezetének forrásáról, szükség esetén a pótbefizetés el rendeléséről;

h) irányelvek meghatározása a gazdálkodás eredményének felhasználásáról, különösen a tagsági viszony alapján végzett munka vagy más személyes közreműködés értékelésének (mérésének díjazásának) rendszeréről;

m) döntés a szövetkezet lakóépületei fenntartási és felújítási költségeinek mértékéről, döntés a fenntartási költségek leírása tárgyában;

o) döntés a szövetkezet felújítási kölcsönének felvételéről, annak összegéről, a tulajdonosok befizetési kötelezettségeiről és jogi biztosításáról;

s) döntés a szövetkezet felújítási kölcsönének felvételéről, annak összegéről, a tulajdonosok befizetési kötelezettségeiről és jogi biztosításáról;

t) döntés épület felújítási pályázatokon történő részvételről és a részvétel feltételeiről;

w) tisztségviselő ellen kártérítési per elhatározása, illetőleg a büntetőfeljelentés megtételéről való döntés;

z) a 400.000.-Ft. azaz négyszázezer forintot meghaladó, tervezhető felújítási munkálatok jóváhagyása;

4.2. A közgyűlés összehívása, megtartása

e) A közgyűlés a tagok többségének (50 %+ 1fő) jelenléte es esetén határozatképes. Határozatképtelenség esetén, tizenöt napon belüli időpontra azonos napirenddel Összehívott újabb közgyűlés, az eredeti napirend tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes (a jogszabályi eseteket kivéve).

f) Ha közgyűlés határozatképtelen, az ezt követő 1_5 napon belüli időpontban azonos napirenddel újabb közgyűlést (a továbbiakban: megismételt közgyűlés) kell tartani, A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

j) A lakásszövetkezet tagját a közgyűlésen írásbeli meghatalmazás alapján lehet képviselni, azzal hogy egy tag, vagy tulajdonos a saját szavazatán kívül maximum 5 db meghatalmazással szavazhat. (A meghatalmazásra egyebekben a 3 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(Ptk.) 3:110 §1 bekezdésében és a Ptk. 6:15§-ában foglaltak az irányadók.

4.3.Határozathozatal a közgyűlés megtartása nélkül

4.3.1. Szövetkezetünk tagsága közgyűlés megtartása nélkül írásban is szavazhat a IV. fejezetben a közgyűlés határozatai között az a)-g);j)-s); és u)-x) pontjaiban meghatározottak kivételével

4.3,2. Az írásbeli szavazás módja:

a) Az írásbeli szavazást lépcsőházanként, szavazási íveken lehet végrehajtani.

b) A szavazási ívnek egyértelműen tartalmaznia kell az eldöntendő kérdést olyannyira, hogy arra “igen”-nel vagy,,nem”-nél válaszolni lehessen. Írásbeli szavazásnál is lehetőség van a döntéstől való tartózkodásra.

c) Szavazási ívenként csak egy tárgykörben hozható döntés, több tárgykör esetében külön-külön íven kell a szavazást elvégezni.

d) A döntés az érvényes szavazatok összeszámításával, többségi szavazat alapján jön létre,

e) A szavazások eredményét a szavazási íveket mellékelve jegyzőkönyvben kell rögzíteni, döntés meghozatalától számított tíz napon belül pedig a lakóközösséggel hirdetmény vagy körlevél útján ismertetni kell.

4.5 Ügyvezető elnök

A közgyűlés az ügyvezető elnököt ötévi időtartamra választja meg, ügyvezető elnökké a lakásszövetkezet tagjain kívül nem tag tulajdonos és a lakásszövetkezeten kívül álló személy is megválasztható, ha megfelel a tisztség betöltésére megszabott törvényi, alapszabályi és egyéb feltételeknek.

b) Rendszeresen ellenőrzi az épületek és a lakások állapotát (amennyiben ezt jogszabályozás és a szövetkezet tulajdonosai lehetővé teszik), gondoskodik az épület jó karbantartásáról és üzemeltetéséről;

c) Gondoskodik a felújítási munkák előkészítéséről- legalább három árajánlat beszerzésével-, és megvalósításáról. A szövetkezet általtörténő felújítási kölcsön felvétele esetén:
 • kidolgozza és a közgyűlés elé terjeszti a kölcsön összegszerűségét megalapozó műszakilag is alátámasztott adatokat és
 • a kölcsön fedezetének, a visszafizetés rendjének, kötelezettségének adatait valamint a tulajdonosok fizetési
 • az éves költség-előirányzat megállapításáig az ügyvezető elnök az előző évre jóvá hagyott előirányzat szerint köteles gazdálkodni
 • gondoskodik arról, hogy a szövetkezet a kölcsön visszafizetésének időben és megfelelően eleget tegyen;

4.6.3. A felügyelő bizottság:

a) a szövetkezet szerveinek működésével kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat

c) a lakásszövetkezet tisztségviselőitől, alkalmazottaitól és a lakásszövetkezeti tagokról, illetőleg a nem tagtulajdonosoktól felvilágosítást kérhet;a tisztségviselők és az alkalmazottak az iratok bemutatására és a felvilágosítás megadására vonatkozó kérés teljesítését nem tagadhatják meg;

f) az éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet gazdálkodásáról, e nélkül az éves beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;

h) javaslatot tesz a közgyűlésnek a tisztsé8viselők díjazásának megállapítására,

i) tevékenységéről a közgyűlésnek évente legalább egyszer beszámol.

j) véleményezi a lakszövetkezet által megkötésre kerülő valamennyi szerződést, amennyiben annak megkötését nem támogatja, ennek okát a soron következő közgyűlésen ismerteti.

VII. fejezet A lakásszövetkezet képviselete, határozatok felülvizsgálati eljárása

Kölcsön-, vagy hitelszerződés megkötéséhez, a szövetkezet bankszámláiról való rendelkezéshez az ügyvezető elnök és eqy felügyelőbizottsági tag aláírása szükséges a közgyűlés és erre felhatalmazó határozatának birtokában. Egyébként a bankszámla feletti rendelkezéshez és minden pénzügyi művelethez az ügyvezető elnöknek és a felügyelő bizottság egyik tagjának rendelkezése szükséges.